Gatavojoties laulībām

 • Jāpiesakās 6 mēnešus iepriekš pie priestera.
  pr. Jurijs Gorbačevskis – 271 61 137
  pr. Arnis Vizbelis - 264 66 355
 • Jāsatiekas ar priesteri, lai pārrunātu jautājumus par gatavošanos laulībai.
 • Jāapgūst vai jāatkārto ticības mācības kurss. Šim mērķim no marta līdz maijam trešdienu vakaros plkst. 19:00 notiek Alfa kursu vakari. Pārējā laikā jāapmeklē ticības mācības kursa 8 nodarbības, kas notiek sestdienās plkst. 9:00 krievu valodā un plkst. 18:00 latviešu valodā.
 • Jāapmeklē Saderināto un iemīlējušos tikšanās kursus. Pieteikšanās:
  Mob. Tel.: Andris 20254743
  Mājas lapa: http://www.laulatiem.lv
 • Jāapmeklē konsultāciju par Dabīgo ģimenes plānošanu (ir iekļauta Saderināto kursos).
  Pieteikšanās:
  Mob. Tel.: 266 96 147 (Baiba) 29191860 (Marks)
 • Jāiesniedz sekojoši dokumenti laulības reģistrēšanai (ja nav jau reģistrējušies CAR):
  • Izziņu par dokumentu pārbaudi. To var saņemt dzimtsarakstu nodaļā. Tā ir derīga 6 mēnešus.
  • Ārsta izziņu par veselības stāvokli.
  • Gadījumā, ja pāris jau agrāk ir reģistrējies dzimtsarakstu nodaļā, jāuzrāda dokuments, kas apliecina, ka jau ir noslēgta civillaulība
  • Jāuzrāda Kristības apliecību un savas draudzes prāvesta atļauju laulāties
 • Tiem katoļiem un pareizticīgajiem, kuri jau iepriekš bija precējušies, bet nebija laulājušies baznīcā – iepriekšējās civillaulības šķiršanas apliecība vai tiesas sprieduma noraksts.
 • Ja iepriekšējais laulātais draugs ir miris – viņa miršanas apliecība.
 • Dienu vai pāris dienas pirms laulībām ir jāsaņem Izlīgšanas sakraments (Grēksūdze) un jāpieņem Sv. Komūnija.

Laulības sakraments

Laulības sakramenta žēlastība ir domāta laulāto mīlestības pilnveidošanai, viņu nešķiramās vienības stiprināšanai. Šīs žēlastības avots ir Kristus.

Laulība ir sakraments, kurā Dievs svētī vīrieti un sievieti, dodot viņiem tiesības laulāto kopdzīvei, kā arī žēlastības, kas palīdz veikt laulāto pienākumus.

Priesteris vai diakons Baznīcas vārdā pieņem laulāto piekrišanu un sniedz tiem Baznīcas svētību. Laulība tiek noslēgta vismaz divu liecinieku klātbūtnē. Laulības pamatā ir laulības slēdzēju savstarpējā piekrišana, tas ir vēlēšanās sevi dāvāt viens otram pilnīgi un galīgi, ar mērķi dzīvot uzticībā un auglīgā mīlestības derībā.

Atbildod uz priestera jautājumiem, līgavainis un līgava apliecina, ka laulībā dodas pēc pašu vēlēšanās un ir gatavi uzņemties laulības pienākumus. Pēc tam priesteris tiem saka priekšā laulības zvēresta vārdus, ko laulājamie atkārto. Tāds ir būtiskais laulības rits.

Laulība parasti notiek Svētās Mises laikā. Tāpēc jau laikus jāsagatavojas Gandarīšanas sakramenta pieņemšanai.

Gatavojoties laulībai, jau laikus jāierodas pie priestera, lai noskaidrotu, vai nav kādu kanonisku šķēršļu iecerētajai laulībai. Baznīca neiesaka laulību starp dažādu kofesiju pāstāvjiem, jo atšķirīgi reliģiskie uzskati var traucēt gan laulāto saprašanos, gan bērnu audzināšanu reliģiskajos jautājumos.

Līdz laulību dienai katram jādzīvo šķīstībā un atturībā, jo laulāto tiesības dod tikai derīgi noslēgta laulība.

Derīgi noslēgta laulība ir nešķirama.

Ja tomēr ir grūti dzīvot kopā, vīrs un sieva var dzīvot atsevišķi, bet ne viens, ne otrs nevar precēties ar kādu citu.

Katoļticīgie, kas apprecas, neievērojot laulības normas, vai vienkārši dzīvo kopā bez laulības, atrodas smaga grēka stāvoklī un šādā situācijā nevar saņemt grēku piedošanu.

Draudzes paziņojumi

Draudzes koris turpina uzņemt jaunus dalībniekus. Mēģinājumi notiek ceturtdienās 19:00 kora telpā (katedrālē) un svētdienās 10:00 pirms Sv.Mises. Nāc un pievienojies mums!
26189762 (Vita)
vitazakse@inbox.lv