Litānija Vissvētākās Jaunavas Marijas godam

Kyrie, eleison!
Christe, eleison!
Kyrie, eleison!
Kristu, klausi mūs!
Kristu, uzklausi mūs!

Dievs, Debesu Tēvs, apžēlojies par mums!
Dievs Dēls, pasaules Pestītājs, ...
Dievs Svētais Gars, ...
Svētā Trīsvienība, viens vienīgs Dievs, ...

Svētā Marija, lūdz par mums!
Svētā Dieva Dzemdētāja, ...
Svētā jaunavu Jaunava, ...
Kristus Māte, ...
Baznīcas Māte, ...
Dieva žēlastības Māte, ...
Visskaidrākā Māte, ...
Visšķīstākā Māte, ...
Neaizskartā Māte, ...
Nevainīgā Māte, ...
Vismīļākā Māte, ...
Brīnišķā Māte, ...
Laba padoma Māte, ...
Radītāja Māte, ...
Pestītāja Māte, ...
Visgudrākā Jaunava, ...
Godināmā Jaunava, ...
Slavējamā Jaunava, ...
Spēcīgā Jaunava, ...
Labsirdīgā Jaunava, ...
Uzticīgā Jaunava, ...
Taisnības spogulis, ...
Gudrības sēdeklis, ...
Mūsu līksmības cēlonis, ...
Garīgais trauks, ...
Godājamais trauks, ...
Izcilais dievkalpošanas trauks, ...
Mistiskā roze, ...
Dāvida tornis, ...
Ziloņkaula tornis, ...
Zelta nams, ...
Derības šķirsts, ...
Debesu vārti, ...
Rīta auseklis, ...
Slimnieku veselība, ...
Grēcinieku patvērums, ...
Noskumušo iepriecinātāja, ...
Kristīgo palīdzība, ...
Eņģeļu Karaliene, ...
Patriarhu Karaliene, ...
Praviešu Karaliene, ...
Apustuļu Karaliene, ...
Mocekļu Karaliene, ...
Apliecinātāju Karaliene, ...
Jaunavu Karaliene, ...
Visu svēto Karaliene, ...
Bez iedzimtās vainas ieņemtā Karaliene, ...
Debesīs uzņemtā Karaliene, ...
Ģimeņu Karaliene, ...
Svētā Rožukroņa Karaliene, ...
Miera Karaliene, ...
Māras zemes Karaliene, ...

Dieva Jērs, kas nes pasaules grēkus,
saudzē mūs, Kungs!

Dieva Jērs, kas nes pasaules grēkus,
uzklausi mūs, Kungs!

Dieva Jērs, kas nes pasaules grēkus,
apžēlojies par mums!

Tavā patvērumā steidzamies, svētā Dieva Dzemdētāja, nenicini mūsu lūgšanas mūsu vajadzībās, bet izglāb mūs vienmēr no visām briesmām. Tu, godināmā un svētā Jaunava, mūsu Valdniece, mūsu Vidutāja, mūsu Aizbildinātāja! Izlīdzini mūs ar savu Dēlu, novēli mūs savam Dēlam, stādi mūs savam Dēlam priekšā.

Lūdz par mums, svētā Dieva Dzemdētāja!
Lai mēs Kristus solījumu cienīgi topam!

Lūgsimies!
Kungs Dievs, mēs Tevi lūdzam: liec, lai mūsu, Tavu kalpu, dvēsele un miesa vienmēr būtu vesela un ar slavējamās Vissvētākās Jaunavas Marijas aizbildniecību mēs tiktu atbrīvoti no laicīgā ļaunuma un priecātos mūžīgajā dzīvē. Caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu. Amen.

Mēs Tevi lūdzam, Kungs, ielej mūsu sirdī savu žēlastību, lai mēs, kuriem eņģeļa sludināšanā tapusi zināma Tava Dēla iemiesošanās, ar Viņa ciešanām un krustu tiekam ievesti augšāmcelšanās godībā. Caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu. Amen.