Kapusvētki 2021

ROMAS KATOĻU BAZNĪCAS

KAPUSVĒTKI

2021.gadā Jelgavā un Jelgavas novadā

 

6.jūnijā

Dalbes kapos

plkst. 14.00

13. jūnijā

Baložu kapos

plkst. 14.00

20. jūnijā

Bērzu kapos

plkst. 14.00

27. jūnijā

Zanderu kapos

plkst. 14.00

27. jūnijā

Jaunciema k./b-cā

1400, kapos 1500

4. jūlijā

Miera kapos

plkst. 14.00

11. jūlijā

Meža kapos

plkst. 14.00

18. jūlijā

Teteles kapos

plkst. 14.00

25. jūlijā

Kalnciema kapos

plkst. 14.00

8.augustā

Līvbērzes kapos

plkst. 14.00

22. augustā

Sesavas kapos

plkst. 16.00

 

Kapsētās tiks svinēta Svētā Mise par mirušajiem.

Ja jūsu piederīgie atdusas kādā citā no Jelgavas novada kapsētām, tad personīgi ielūdziet priesteri palūgties pie jūsu piederīgo atdusas vietas un pasvētīt kapa pieminekli, ja tāds ir uzstādīts.

Kapusvētkos jāievēro LR normatīvo aktu prasības covid-19 izplatības ierobežošanai.

 

Skaidrojums par Ministru kabineta 2021. gada 1. jūnijā pieņemtajiem grozījumiem Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumos Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” par ierobežojumu attiecināmību uz dievkalpojumiem mirušo piemiņas dienās (kapusvētkos).

 

Ministru kabinets ar 2021. gada 1. jūnijā pieņēma grozījumus Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumos Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” (turpmāk – Noteikumi Nr. 360), nosakot epidemioloģiskās drošība prasības dievkalpojumu norises vietās mirušo piemiņas dienās (kapusvētkos). 

Ņemot vērā minēto, īpaši vērsīšu uzmanību un skaidroju Noteikumos Nr. 360 paredzētās epidemioloģiskās drošība prasības un to piemērošanu tieši dievkalpojumos mirušo piemiņas dienās (kapusvētkos).

 

Lai gan dievkalpojumi mirušo piemiņas dienās (kapusvētkos) tiek noturēti ārtelpas, lai nodrošinātu maksimālo piesardzību atbilstoši valdības pieņemtajiem lēmumiem, šādu dievkalpojumu norises vietā, kapsētā un piegulošajā teritorijā saskaņā ar Noteikumu Nr. 360 15.4 punktu stingri ir jāievēro vismaz divu metru distance un jālieto mutes un deguna aizsegi. Distances neievērošana ir pieļaujama starp personām, kas dzīvo vienā mājsaimniecībā, starp vecākiem un viņu nepilngadīgajiem bērniem, ja viņi nedzīvo vienā mājsaimniecībā, starp personām, kuras distancēšanās prasības nevar ievērot dienesta pienākumu dēļ. Tāpat, atbilstoši pieņemtajiem lēmumiem, ap ģimenes vai dzimtas kapavietām var pulcēties līdz 10 personām no divām mājsaimniecībām, ievērojot distanci (atstatus) no pārējām personām. 

Lai nodrošinātu mirušo piemiņas dienām veltīto dievkalpojumu apmeklētāju informēšanu par epidemioloģiskās drošības un piesardzības pasākumiem, kas ir jāievēro dievkalpojuma norises vietā, reliģiskās organizācijas sadarbībā ar kapsētas apsaimniekotāju visiem apmeklētājiem redzamā vietā novieto informāciju par epidemioloģiskās drošības un piesardzības prasībām, t. sk. distances ievērošanu un mutes un deguna aizsegu lietošanu. Tāpat, lai izvairītos no drūzmēšanās, reliģiskajām organizācijām, kas notur mirušo piemiņas dienas dievkalpojumu,  sadarbībā ar kapsētas apsaimniekotāju ir jānodrošina cilvēku plūsmas organizēšana un kontrole dievkalpojuma norises vietā.

Garīgajam un kalpojošajam personālam, kas ir iesaistīts dievkalpojuma noturēšanā, bet to nevada, mutes un deguna aizsegu lietošana ir obligāta visu dievkalpojuma laiku, savukārt garīdznieks, vadot dievkalpojumu savu amata pienākumu ietvaros, mutes un deguna aizsegu var nelietot. 

Ikviens joprojām ir aicināts īpaši izvērtēt riskus pirms apmeklēt publiskās vietas, t.sk. minētos dievkalpojumus ārtelpās.

Visas draudzes un pasākumu apmeklētāji ir aicināti ievērot aktuālās epidemioloģiskās drošības un higiēnas prasības un izturēties ar atbildību pret tām, turpinot ievērot maksimālu piesardzību.

Īpašas rūpes un uzmanību apmeklētāji aicināti pievērst riska grupās esošiem tuviniekiem (seniori, pacienti ar onkoloģiskām slimībām un citiem hroniskām slimībām, kuras pazemina organisma imunitāti un spēju pretoties Covid-19), izvērtējot arī alternatīvas viņu klātienes dalībai, piemēram, ar videozvaniem no norises vietas vai atsevišķu sanākšanu mājsaimniecības ietvaros, lai riska grupās esošie mirušo piemiņas dienas pavadītu pēc iespējas drošāk.

Reliģiskajām organizācijām ir jāsadarbojas ar Valsts policiju un citām institūcijām sabiedriskās kārtības un epidemioloģiskās drošības prasību nodrošināšanai. 

Augsti novērtēju reliģisko organizāciju pārstāvju aktīvo iesaisti ieviesto epidemioloģiskās drošības pasākumu skaidrošanā, lai rūpētos par sabiedrības veselības drošību un mazinātu inficēšanās risku sev un citiem cilvēkiem.

Aicinu visas draudzes publiski informēt draudzes locekļus par noteiktajiem ierobežojumiem un nepieciešamību ievērot epidemioloģiskās drošības prasības, nodrošinot maksimālo piesardzību.

 

Valsts sekretāra vietniece Tiesību politikas jautājumos 

Laila Medina

From: TM KANCELEJA 
Date: Mon, Jun 7, 2021
Subject: Skaidrojumus par kapusvētkiem

Draudzes paziņojumi

Papildus sv. Mises svētdienās - 18:00 LV

Dievkalpojumiem no Jelgavas katedrāles var sekot līdzi tiešsaistē:

facebook.com/JelgavasKatedrale

youtube.com/JelgavasKatedrale

(ej.uz/JelgavasKatedrale)

Tiešraides Facebook un YouTube notiek darbadienās 7:30 un 18:00. Svētdienās 9:00 PL/RU, 11:00 LV un 18:00.

Radio Marija Latvija (FM 97,3)

Tiešraides no Jelgavas katedrāles Radio Marija:

  • 3.,10.,12.,19.,24.,27.jūlijā, pl. 18.00

Katedrāle atvērta individuālai lūgšanai: darbadienās 6-19, svētdienās 6-17.

Dievnamā jāievēro LR normatīvo aktu prasības covid-19 izplatības ierobežošanai.